Projekti

Projekt 1

OBLIKOVANJE IDENTITETE RIMSKEGA KAMPA POETOVIO

Vodilni partner:
Poetovio LXIX društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj

Projektni partnerji:
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Društvo žena in deklet občine Hajdina

Cilj projekta
Glavni cilj operacije je ustvariti inovativno območje predstavitve življenja v Starem Rimu in ga permanentno predstavljati širšim množicam. Tako se ustvari osnovna platforma za nadaljnje faze širitve in dopolnjevanja obstoječih programov.

Podatki o financiranju

Okvirna vrednost operacije: 58.913,47 EUR
Okvirna vrednost sofinanciranja: 35.430,04 EUR
Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru programa CLLD.

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.html

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si/

Cilj projekta

Na osnovi dvanajst letnih izkušenj z organizacijo in izvajanjem rimskih prireditev in projekta Rimske igre, ki je največja predstavitev antičnega obdobja z več kot 800 sodelujočimi v državi, je Društvo Poetovio LXIX v letu 2016 pričelo s formiranjem stalnega prostora, ki ne bo samo namenjen prireditvi Rimske igre, temveč se bo z leti razvil v inovativni turistični produkt s predstavitvijo življenja v Starem Rimu od maja do oktobra. Po uspešno izvedenih Rimskih igrah v letih 2018 in 2019 se želi ponudbo nadgraditi s stalnimi postavitvami in ureditvijo prostora. V okviru projekta bo postavljenih deset skulptur v kombinaciji kamna, betona in lesa, ki bodo verodostojne replike rimskih spomenikov vezanih na obdobje našega mesta Poetovia. Ob spomenikih bo speljana učna pot, označitev s tablami in QR kodami, ter pripravljena aplikacija za mobilne telefone. Pripravila se bo slikanica za najmlajše in animirani film, ki se bo promoviral na elektronskih medijih. Ob replikah spomenikov se bodo uredile parkovne površine in sistemska zasaditev treh sklopov flore: rozarij, vinska trta in zelišča. Vsi navedeni so v rimskem času ustvarjali osnovo za predelavo v najrazličnejše prehrambne namene in zdravilstvo. V rozariju se bo uredil prostor za dve glasbili na prostem (boben, soprano). Vzporedno s postavitvijo replik in ureditvijo parkovnih površin se bo izvedla informacijska podpora v obliki aplikacije, ki bo omogočala široko nadgradnjo v prihodnjih letih. Sama aplikacija bo predstavila Rimski kamp Poetovio, goste vodila in locirala ob posameznih točkah, ter v različnih jezikih multimedijsko predstavila vsebine.

Projektni partner Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož bo v okviru projekta pripravil znanstvene osnove in primerjave med originali in replikami rimskih spomenikov ter nudil strokovno pomoč pri pripravi aplikacije, slikanice in animiranem filmu.

Projektni partner Društvo žena in deklet občine Hajdina pa bo v okviru projekta nudilo pomoč pri urejanju parkovnih površin ter izvedlo pobiranje pridelkov za namene kulinarike in zdravilstva.

Projekt 2

KERAMIČNA OBRT IZ OBDOBJA STAREGA RIMA

Vodilni partner:
Poetovio LXIX društvo za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj

Projektni partnerji:
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Društvo žena in deklet občine Hajdina

Cilj projekta
Glavni cilj operacije je ustvariti inovativno območje predstavitve življenja v Starem Rimu in ga permanentno predstavljati širšim množicam. Tako se ustvari osnovna platforma za nadaljnje faze širitve in dopolnjevanja obstoječih programov.

Podatki o financiranju

Osnovna ideja operacije je izvesti pet delavnic in izobraziti najmanj 20 oseb za izdelavo osnovnih predmetov iz gline. Na vseh delavnicah bi imeli okoli 70 udeležencev in približno 50 otrok iz vrtcev. Osredotočili bi se na izdelavo oljenk, medaljonov in skled, ki bodo vse imele uporabno vrednost, Te osebe bodo novo pridobljeno znanje uporabljale na rimskih prireditvah v Rimskem Kampu Poetovio in v svojem okolju skozi vse leto. Cilj novih znanj so proizvodi: oljenke, medaljoni, sklede, lončevina. Navedeni izdelki se bodo uporabljali na rimskih prireditvah, presežki pa bodo ponujeni v prodajo obiskovalcem. Usposobljene osebe se lahko v nadaljevanju razvijejo v samostojne podjetnike, obrtnike, ki bodo svoje znanje še nadgrajevali in ga prenašali naprej.

Cilj projekta

C1: Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih
C2: Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih
C3: Izboljšanje infrastrukture v naseljih za višjo kakovost bivanja in razvoj gospodarskih dejavnosti
C4: Razvijanje in uveljavljanje inovativnih programov z visoko dodano vrednostjo za socialni razvoj ter oblikovanje identitete območja.
C5: Izboljšanje odnosa do naravnih vrednot na območju LAS in povečanje njihove prepoznavnosti.
C6: Spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije na podeželju in v urbanih območjih
C7: Spodbujanje inovativnih pristopov k varovanju okolja in narave.
C8: Izboljšati vključevanje ranljivih skupin v družbeno in socialno dejavnost na podeželju.

 

Projekt 3

OPERACIJA RAZVIJAMO, POVEZUJEMO, USVARJAMO TURIZEM

Vodilni partner:
LAS Bogastvo podeželja

 

Projektni partnerji:
Občina Kidričevo, Občina Hajdina, Občina Markovci, Občina Dornava,
Občina Destrnik, Občina Juršinci, Občina Trnovska vas, TD Ptuj, Društvo Poetovio LXIX
Vital d.o.o., Janja Metličar s.p.

Podatki o financiranju
Skupna vrednost projekta: 208.160,44 EUR, vrednost nepovratnih sredstev znaša: 159.880,19 EUR.

Trajanje operacije do 30.05.2023

Projekt predstavlja celosten pristop k razvoju območja, v okviru projekta se bodo raziskali potenciali območja, ki jih bomo razvijali vse do končnih produktov jih ustrezno predstavili in v njih poskusili najti potencial za razvoj novih delovnih mest, razvoj novih produktov in nove ponudbe območja.
Okviru projekta se aktivno vključuje prebivalstvo, člani različnih društev, ponudniki različnih storitev..

Cilj projekta

V okviru projekta želimo vzpostaviti več sektorsko povezovanje s skupnim ciljem predstaviti območje in ponuditi najboljše kar ponuja.
– Namen projekta je Vzpostaviti povezano turistično ponudbo na območju LAS- povezati različne turistične lokacije v skupno ponudbo
– Oblikovati poenoten razvojni turistični program za občine, ki še nimajo izvedene vizije razvoja turizma,
– Posneti 5 tematskih filmov, 7 predstavitvenih filmčkov in 1 predstavitvenega za območje LAS,
– Vzpostaviti 8 izletniških programov za male in velike skupine
– Razviti edinstveno doživetje na območju;
– Povezati ponudnike in zbrati ponudbo na enem mestu,
– Okrepiti lokalno kulinariko v gostinski ponudbi na območju
– Izobraževanje kustosov za potrebe predstavitve ponudbe na terenu
– Vzpostaviti aplikacijo kolesarskih in pohodniških poti območja in ponudbe ob njej
– Nakup opreme in materiala za predstavitve, pogostitve izvedbo degustacij,
– koledar prireditev po območju;
– Promocija območja;
– Razvoj kulinarike in gastronomske ponudbe območja;
– Vzpostaviti prodajno degustacijski prostor

Roma non uno die aedificata est.